Kako je zemljiška knjiga sestavljena?

---------------------------------------------------------------------

Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige, zbirke listin in pomožnih registrov.

1. Glavna knjiga

Glavna knjiga je primarni dokument, ki ga sestavljajo osnovne enote – zemljiškoknjižni vložki.

Vsak zemljiškoknjižni vložek pa je sestavljen iz treh evidenčnih listov:

  • Evidenčni list A – vsebuje podatke o nepremičnini
  • Evidenčni list B – vsebuje podatke o lastninskih pravicah
  • Evidenčni list C – vsebuje podatke o drugih pravicah (osebna služnost, stvarna služnost pravica stvarnega bremena, hipoteka, zemljiškoknjižni dolg)

2. Zbirka listin

Zbirka listin sestavljajo listine, na podlagi katerih je opravljen vpis v zemljiško knjigo, npr. kupoprodajna pogodba, darilna pogodba itd.

3. Pomožni register

Tretja sestavina zemljiške knjige je pomožni register, v katerem se vodijo imena lastnikov parcel in same parcele.

Vodenje zemljiške knjige in digitalizacija

Zemljiška knjiga se vodi za vsako katastrsko občino posebej, vodi jo pristojno zemljiškoknjižno sodišče.

Ime zemljiška knjiga izhaja iz dejstva, da so se v preteklosti podatki o nepremičninah dejansko hranili v velikanskih arhivih imenovanih zemljiška knjiga, danes pa je večina podatkov digitaliziranih in so dostopni preko interneta. S tem se uvaja tudi novo ime elektronska zemljiška knjiga ali e-zemljiška knjiga.